Storitve


ARHITEKTURA

Načrtujemo celovito, uporabljamo sodobne pristope ob upoštevanju tradicije in stremimo k trajnosti in udobju bivanja.

  • vodenje arhitekturnih projektov
  • izdelava vseh faz arhitekturnih projektov
    (IDZ, DGD, PZI, PID)
  • načrtovanje arhitekture, rušitev in zunanjih ureditev 
  • načrtovanje notranje opreme
  • projektantski nadzor
  • gradbeni nadzor


KRAJINSKA ARHITEKTURA

Oblikujemo krajino in hkrati pustimo, da narava oblikuje nas.

  • vodenje krajinsko arhitekturnih projektov
  • izdelava vseh faz krajinsko arhitekturnih projektov
    (IDZ, DGD, PZI, PID) 
  • načrtovanje parkovnih ureditev, drevoredov
  • načrtovanje otroških in šolskih igrišč
  • načrtovanje športnih igrišč
  • načrtovanje trgov in obuličnih ureditev
  • načrtovanje obcestnih ureditev, površin za mirujoč promet
  • načrtovanje ureditev vodnega in obvodnega prostora


PROMETNO – GRADBENO INŽENIRSTVO
Skrbimo za varnost v prometu in ravnotežje med hitro in trajnostno mobilnostjo.

  • vodenje prometno-gradbenih inženirskih projektov
  • izdelava vseh faz prometno-gradbenih projektov 
    (IDZ, DGD, PZI, PID)
  • načrtovanje cestne infrastrukture
  • načrtovanje kolesarske infrastrukture
  • načrtovanje pešpoti
  • načrtovanje križišč (krožišč), prehodov za pešce
  • načrtovanje mirujočega prometa
  • izdelava študij variant 
  • prometne študije, kapacitetne analize
  • mobilnostni načrti, načrt varnih šolskih poti


KOMUNALNO – GRADBENO INŽENIRSTVO
Za našo pitno vodo in čisto okolje načrtujemo ravnanje z odpadno in meteorno vodo.

  • vodenje komunalno-gradbenih inženirskih projektov
  • izdelava vseh faz komunalno-gradbenih projektov 
    (IDZ, DGD, PZI, PID)
  • načrtovanje vodovodnih sistemov
  • načrtovanje sistemov za odvajanje in čiščenja odpadnih voda 
  • načrtovanje sistemov za odvajanje meteornih voda
  • izdelava študije variant
  • izdelava programov komunalnega opremljanja
  • izdelava operativnih programov oskrbe s pitno vodo
  • izdelava operativnih programov odvajanja in čiščenje odpadnih voda


VARSTVO OKOLJA
V podjetju Boson d.o.o. ponujamo storitve pridobivanja soglasij in dovoljenj s področja varstva okolja, ter druge okoljske storitve.

  • Pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj (OVD)
  • Izdelava Poročila o vplivih na okolje (PVO)
  • Pridobitev Okoljevarstvenega soglasja (OVS)
  • Izdelava Okoljskega poročila za postopek CPVO
  • Strokovne ocene vplivov na okolje
  • Načrt ravnanja z odpadki
  • Načrt gospodarjenja z odpadki
  • Analiza tveganja za onesnaženje podtalnice
  • Študija osončenosti/ osenčenosti
  • Ocena tveganja za podnebne spremembe
  • Elaborat ocene kakovosti zraka v času gradnje
  • Modeliranje okoljskih parametrov (hrup, emisije v zrak)
  • Analiza življenjskega cikla (LCA analiza)
  • Občinski program varstva okolja
  • Analiza ranljivosti
  • Mobilnostni načrt
  • Celostna prometna strategija / načrt trajnostne mobilnosti
  • Analiza ranljivosti
  • Lokalni energetski koncept
  • Analiza ranljivosti na podnebne spremembe


PROSTORSKI NAČRTI
Kot multidisciplinarna ekipa iščemo večdimenzionalne ekonomsko, družbeno in okoljsko učinkovite rešitve za optimalen prostorski razvoj.

  • Občinski prostorski načrt
  • Občinski podrobni prostorski načrt
  • Lokacijska preveritev


STROKOVNE PODLAGE, ŠTUDIJE IN ELABORATI
Ekspertize s področja arhitekture, krajinske arhitekture, varstva okolja, komunalne in prometne infrastrukture, investicijskega načrtovanja, energetskega načrtovanja, itd. nam omogočajo celosten pogled na strokovne izzive prostorskega načrtovanja.

  • Strokovne podlage za pripravo prostorskih načrtov
  • Elaborat ekonomike
  • Demografska študija s projekcijo rasti prebivalstva 
  • Elaborat posegov na kmetijska zemljišča
  • Študije variant
  • Analiza ranljivosti prostora
  • Program opremljanja stavbnih zemljišč


ANALIZE, RAZISKAVE IN RAZVOJ
Analiziramo različne podrobnosti na področju gradbeništva, investicij, varstva okolja, prostorskega načrtovanja in energetike, da lahko ponudimo celostne rešitve za nadaljnji razvoj.

  • strategije trajnostnega razvoja podjetij in lokalnih skupnosti
  • izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)
  • izdelava CBA analiz (analiza stroškov in koristi)
  • načrtovanje GIS odločitvenih modelov 
  • modeliranje okoljskih parametrov in procesov (emisije v zrak, emisij hrupa, sončno obsevanje, itd.)
  • demografske analize (napovedovanje rasti prebivalstva)
  • analize življenjskega cikla (LCA in izračun ogljičnega odtisa

Kot inženirsko-znanstveni biro nas odlikuje predvsem celostni pristop k projektu, saj združujemo multidisciplinarna znanja s področja arhitekture, gradbeništva, varstva okolja, prostorska načrtrovanja, energetike in investicijskega načrtovanja.