Storitve


ARHITEKTURA

Načrtujemo celovito, uporabljamo sodobne pristope ob upoštevanju tradicije in stremimo k trajnosti in udobju bivanja.

 • vodenje arhitekturnih projektov
 • izdelava vseh faz arhitekturnih projektov
  (IDZ, DGD, PZI, PID)
 • načrtovanje arhitekture, rušitev in zunanjih ureditev 
 • načrtovanje notranje opreme
 • projektantski nadzor
 • gradbeni nadzor


KRAJINSKA ARHITEKTURA

Oblikujemo krajino in hkrati pustimo, da narava oblikuje nas.

 • vodenje krajinsko arhitekturnih projektov
 • izdelava vseh faz krajinsko arhitekturnih projektov
  (IDZ, DGD, PZI, PID) 
 • načrtovanje parkovnih ureditev, drevoredov
 • načrtovanje otroških in šolskih igrišč
 • načrtovanje športnih igrišč
 • načrtovanje trgov in obuličnih ureditev
 • načrtovanje obcestnih ureditev, površin za mirujoč promet
 • načrtovanje ureditev vodnega in obvodnega prostora


PROMETNO – GRADBENO INŽENIRSTVO
Skrbimo za varnost v prometu in ravnotežje med hitro in trajnostno mobilnostjo.

 • vodenje prometno-gradbenih inženirskih projektov
 • izdelava vseh faz prometno-gradbenih projektov 
  (IDZ, DGD, PZI, PID)
 • načrtovanje cestne infrastrukture
 • načrtovanje kolesarske infrastrukture
 • načrtovanje pešpoti
 • načrtovanje križišč (krožišč), prehodov za pešce
 • načrtovanje mirujočega prometa
 • izdelava študij variant 
 • prometne študije, kapacitetne analize
 • mobilnostni načrti, načrt varnih šolskih poti


KOMUNALNO – GRADBENO INŽENIRSTVO
Za našo pitno vodo in čisto okolje načrtujemo ravnanje z odpadno in meteorno vodo.

 • vodenje komunalno-gradbenih inženirskih projektov
 • izdelava vseh faz komunalno-gradbenih projektov 
  (IDZ, DGD, PZI, PID)
 • načrtovanje vodovodnih sistemov
 • načrtovanje sistemov za odvajanje in čiščenja odpadnih voda 
 • načrtovanje sistemov za odvajanje meteornih voda
 • izdelava študije variant
 • izdelava programov komunalnega opremljanja
 • izdelava operativnih programov oskrbe s pitno vodo
 • izdelava operativnih programov odvajanja in čiščenje odpadnih voda


VARSTVO OKOLJA
V podjetju Boson d.o.o. ponujamo storitve pridobivanja soglasij in dovoljenj s področja varstva okolja, ter druge okoljske storitve.

 • Pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj (OVD)
 • Izdelava Poročila o vplivih na okolje (PVO)
 • Pridobitev Okoljevarstvenega soglasja (OVS)
 • Izdelava Okoljskega poročila za postopek CPVO
 • Strokovne ocene vplivov na okolje
 • Načrt ravnanja z odpadki
 • Načrt gospodarjenja z odpadki
 • Analiza tveganja za onesnaženje podtalnice
 • Študija osončenosti/ osenčenosti
 • Ocena tveganja za podnebne spremembe
 • Elaborat ocene kakovosti zraka v času gradnje
 • Modeliranje okoljskih parametrov (hrup, emisije v zrak)
 • Analiza življenjskega cikla (LCA analiza)
 • Občinski program varstva okolja
 • Analiza ranljivosti
 • Mobilnostni načrt
 • Celostna prometna strategija / načrt trajnostne mobilnosti
 • Analiza ranljivosti
 • Lokalni energetski koncept
 • Analiza ranljivosti na podnebne spremembe


PROSTORSKI NAČRTI
Kot multidisciplinarna ekipa iščemo večdimenzionalne ekonomsko, družbeno in okoljsko učinkovite rešitve za optimalen prostorski razvoj.

 • Občinski prostorski načrt
 • Občinski podrobni prostorski načrt
 • Lokacijska preveritev


STROKOVNE PODLAGE, ŠTUDIJE IN ELABORATI
Ekspertize s področja arhitekture, krajinske arhitekture, varstva okolja, komunalne in prometne infrastrukture, investicijskega načrtovanja, energetskega načrtovanja, itd. nam omogočajo celosten pogled na strokovne izzive prostorskega načrtovanja.

 • Strokovne podlage za pripravo prostorskih načrtov
 • Elaborat ekonomike
 • Demografska študija s projekcijo rasti prebivalstva 
 • Elaborat posegov na kmetijska zemljišča
 • Študije variant
 • Analiza ranljivosti prostora
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč


ANALIZE, RAZISKAVE IN RAZVOJ
Analiziramo različne podrobnosti na področju gradbeništva, investicij, varstva okolja, prostorskega načrtovanja in energetike, da lahko ponudimo celostne rešitve za nadaljnji razvoj.

 • strategije trajnostnega razvoja podjetij in lokalnih skupnosti
 • izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)
 • izdelava CBA analiz (analiza stroškov in koristi)
 • načrtovanje GIS odločitvenih modelov 
 • modeliranje okoljskih parametrov in procesov (emisije v zrak, emisij hrupa, sončno obsevanje, itd.)
 • demografske analize (napovedovanje rasti prebivalstva)
 • analize življenjskega cikla (LCA in izračun ogljičnega odtisa

Kot inženirsko-znanstveni biro nas odlikuje predvsem celostni pristop k projektu, saj združujemo multidisciplinarna znanja s področja arhitekture, gradbeništva, varstva okolja, prostorska načrtrovanja, energetike in investicijskega načrtovanja.