Storitve

 

KONSTRUKCIJSKO – GRADBENO INŽENIRSTVO
Najdemo rešitve za stabilnost terena in premostitve ovir:

 • vodenje konstrukcijsko-gradbenih inženirskih projektov
 • izdelava vseh faz konstrukcijsko-gradbenih projektov 
  (DPP, DGD, PZI, PID)
 • načrtovanje podpornih in opornih konstrukcij
 • načrtovanje prepustov
 • načrtovanje mostov
 • statične analize
 • armaturni načrti

PROMETNO – GRADBENO INŽENIRSTVO
Skrbimo za varnost v prometu in ravnotežje med hitro in trajnostno mobilnostjo.

 • vodenje prometno-gradbenih inženirskih projektov
 • izdelava vseh faz prometno-gradbenih projektov 
  (DPP, DGD, PZI, PID)
 • načrtovanje cestne infrastrukture
 • načrtovanje kolesarske infrastrukture
 • načrtovanje pešpoti
 • načrtovanje križišč (krožišč), prehodov za pešce
 • načrtovanje mirujočega prometa
 • izdelava študij variant 
 • prometne študije, kapacitetne analize
 • mobilnostni načrti, načrt varnih šolskih poti


KOMUNALNO IN VODARSKO – GRADBENO INŽENIRSTVO
Za našo pitno vodo in čisto okolje načrtujemo ravnanje z odpadno in meteorno vodo.

 • vodenje komunalno-gradbenih inženirskih projektov
 • izdelava vseh faz komunalno-gradbenih projektov 
  (DPP, DGD, PZI, PID)
 • načrtovanje vodnogospodarskih ureditev
 • načrtovanje sistemov za odvajanje in čiščenja odpadnih voda 
 • načrtovanje sistemov za odvajanje meteornih voda
 • izdelava študije variant
 • izdelava programov komunalnega opremljanja
 • izdelava operativnih programov oskrbe s pitno vodo
 • izdelava operativnih programov odvajanja in čiščenje odpadnih voda


VARSTVO OKOLJA
V podjetju Boson d.o.o. ponujamo storitve pridobivanja soglasij in dovoljenj s področja varstva okolja, ter druge okoljske storitve.

 • Pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj (OVD)
 • Izdelava Poročila o vplivih na okolje (PVO)
 • Pridobitev Okoljevarstvenega soglasja (OVS)
 • Izdelava Okoljskega poročila za postopek CPVO
 • Strokovne ocene vplivov na okolje
 • Načrt ravnanja z odpadki
 • Načrt gospodarjenja z odpadki
 • Analiza tveganja za onesnaženje podtalnice
 • Študija osončenosti/ osenčenosti
 • Ocena tveganja za podnebne spremembe
 • Elaborat ocene kakovosti zraka v času gradnje
 • Modeliranje okoljskih parametrov (hrup, emisije v zrak)
 • Analiza življenjskega cikla (LCA analiza)
 • Občinski program varstva okolja
 • Analiza ranljivosti
 • Mobilnostni načrt
 • Celostna prometna strategija / načrt trajnostne mobilnosti
 • Analiza ranljivosti
 • Lokalni energetski koncept
 • Analiza ranljivosti na podnebne spremembe


STROKOVNE PODLAGE, ŠTUDIJE IN ELABORATI
Kot multidisciplinarna ekipa iščemo večdimenzionalne ekonomsko, družbeno in okoljsko učinkovite rešitve za optimalen prostorski razvoj. Ekspertize s področja prostorskega načrtovanja, varstva okolja, komunalne in prometne infrastrukture, investicijskega načrtovanja, energetskega načrtovanja, itd. nam omogočajo celosten pogled na strokovne izzive prostorskega načrtovanja.

 • Strokovne podlage za pripravo prostorskih načrtov
 • Elaborat ekonomike
 • Demografska študija s projekcijo rasti prebivalstva 
 • Elaborat posegov na kmetijska zemljišča
 • Študije variant
 • Analiza ranljivosti prostora
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč


ANALIZE, RAZISKAVE IN RAZVOJ
Analiziramo različne podrobnosti na področju gradbeništva, investicij, varstva okolja, prostorskega načrtovanja in energetike, da lahko ponudimo celostne rešitve za nadaljnji razvoj.

 • strategije trajnostnega razvoja podjetij in lokalnih skupnosti
 • izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP)
 • izdelava CBA analiz (analiza stroškov in koristi)
 • načrtovanje GIS odločitvenih modelov 
 • modeliranje okoljskih parametrov in procesov (emisije v zrak, emisij hrupa, sončno obsevanje, itd.)
 • demografske analize (napovedovanje rasti prebivalstva)
 • analize življenjskega cikla (LCA in izračun ogljičnega odtisa

Kot inženirsko-znanstveni biro nas odlikuje predvsem celostni pristop k projektu, saj združujemo multidisciplinarna znanja s področja gradbeništva, varstva okolja, prostorska načrtrovanja, energetike in investicijskega načrtovanja.