Projekti

Celostni projekt: projektna, investicijska, energetska dokumentacija l.2016, prijava na razpis EU kohezijske politike l.2017, izvedba in gradbeni nadzor l.2017-2018. Kompleks sestavljen iz več stavb, prenova s sodobnimi pristopi, uvedba obnovljivih virov energije, uporaba tradicionalnih materialov in dvig bivalnega udobja.

Leto: 2018
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Brezovica
Status: Zaključeno

Celovita prenova poslovilnega objekta z uporabo sodobnejšega pristopa in upoštevanja trendov. Uporaba tradicionalnih in trajnih materialov. Projekt l.2016, izvedba l.2018.

Leto: 2018
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Lukovica
Status: Zaključeno

Sodobni pristop pri prenovi šole z dvigom bivalnega udobja in uporabe naravnih materialov.

Leto: 2017
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Brezovica
Status: Zaključeno

Celovit projekt s pripravo investicijske, energetske dokumentacije, prijavo na razpis EU kohezijske politike l.2012, projektna dokumentacija, izvedba, gradbeni nadzor leta 2013. Sodobni pristop k prenovi, dvig bivalnega ugodja, izraba obnovljivih virov energije.

Leto: 2013
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Brezovica
Status: Zaključeno

Preventivni center in Nujna medicinska pomoč, projekt l.2014, izvedba l.2016-2017. Celovit pristop k reševanju potrebe po novih prostorih in programu, uporaba sodobnih tehnologij in materialov.

Leto: 2017
Država: Slovenija
Naročnik: JZ ZD SEVNICA
Status: Zaključeno

Celovit projekt s pripravo investicijske, energetske dokumentacije, prijavo na razpis EU kohezijske politike l.2013, projektna dokumentacija, izvedba, gradbeni nadzor leta 2014. Sodobni pristop k prenovi, dvig bivalnega ugodja, vpetost v okolje.

Leto: 2014
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Lukovica
Status: Zaključeno

Celovit projekt s pripravo investicijske, energetske dokumentacije, prijavo na razpis EU kohezijske politike l.2013, projektna dokumentacija, izvedba, gradbeni nadzor leta 2014. Dvig bivalnega udobja, pozitivni vplivi na okolje.

Leto: 2014
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Brezovica
Status: Zaključeno

Idejni projekt l.2016. Sodoben pristop k celoviti prenovi in dograditvi obstoječih stavb, z uporabo tradicionalnih materialov in novih tehnologij pri uporabi.

Leto: 2016
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Šentilj
Status: Zaključeno

Idejni projekt premičnih enot l.2018. Uporabljeni sodobni načini izvedbe, v kombinaciji z naravnimi materiali. Poudarek na fluidni in prijetni uporabi.

Leto: 2018
Država: Slovenija
Naročnik: ŠRC Pleterje d.o.o.
Status: Zaključeno

Za potrebe umestitve šole v prostor je bila izdelana idejna zasnova. V pripravi je občinski podrobni prostorski načrt. Šola je zasnovana na podlagi celovite analize potreb učencev in v skladu s filozofijo šole (waldorfsko izobraževanje). Uporabljeni so bili naravni materiali, sodoben dizajn, standardi energetske učinkovitosti in prijetno bivalno okolje.

Leto: 2018 – 
Država: Slovenija
Naročnik: Zasebni zavod Svobodna šola Kurešček
Status: V izvajanju

Idejni projekt l.2017. Uporaba sodobnih pristopov pri snovanju prostora za zapuščene živali, celovit pogled na delovanje in uporabo prostora, za večje udobje živali in ljudi.

Leto: 2017
Država: Slovenija
Naročnik: Mestna občina Kranj
Status: Zaključeno

Idejni projekt l.2017. Arhitekturna zasnova prilagojena namenu. Sodobni način gradnje, uporaba kombinacije sodobnih in tradicionalnih materialov za trajnost.

Leto: 2019
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Šmarješke Toplice
Status: Zaključeno

Celovit pogled na naravne in kulturne danosti lokacije, uporaba trajnih materialov in rešitev v kontekstu z okoljem.

Leto: 2019
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Šmarješke Toplice
Status: Zaključeno

Celovit pogled na danosti naravne in grajene kulturne dediščine. Uporaba z okoljem zlitih rešitev, z naravnimi materiali in trajnostnimi pristopi.

Leto: 2017
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Škocjan
Status: Zaključeno

Zapuščena gramoznica je bila revitalizirana v moderni športni park Zeleno jezero s športno-turističnimi objekti (wake park, avtokamp, prireditveni prostor, odbojkarsko igrišče itd.) Bosonova ekipa je pripravila OPPN, idejno zasnovo, podroben prostorski načrt, presojo vplivov na okolje, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projektantski nadzor nad izvajanjem gradbenih del.

Leto: 2014 – 2019
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Kidričevo, ŠRC Pleterje d.o.o.
Status: V delu

Mestna občina Novo mesto želi zagotoviti dodaten prostor za svoje uspešno gospodarstvo s širitvijo Poslovne in industrijske cone Cikava na 100 hektarjev. Boson je pripravil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo za ceste 1, 2, 4 in 8, ki vključuje cestno, fekalno, meteorno, vodovodno omrežje ter komunikacijsko in elektro omrežje.

Leto: 2019
Država: Slovenija
Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Status: V delu

Za izboljšanje trajnostne mobilnosti mesta Celje je Boson pripravil projekt vzpostavitve mestnega kolesarskega omrežja. Celotno omrežje je sestavljeno iz 54 segmentov in meri 26 km.  V okviru projekta so bile podane prometne, gradbene in urbanistične rešitve.

Leto: 2019
Država: Slovenija
Naročnik: Mestna občina Celje
Status: Zaključeno

Izdelan je bil projekt IZP Rekonstrukcija križišča v krožno križišče med cestama LC 386011 Cesta iz Miklavža in LC 386041 Marjeta – Brunšvik – Podova v naselju Marjeta na Dravskem polju. Namen ureditve je preureditev trikrakega nesemaforiziranega križišča v mini urbano krožno križišče, s tem pa umirjanje prometa, izboljšanje prometnega pretoka, večjo prometno varnost in izboljšanje estetskega videza.

Leto: 2019
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Starše
Status: Zaključeno

V sklopu celovite prenove zdraviliškega kompleksa je bila izdelana krajinska ureditev zunanjih površin in sicer: ureditev območja vstopnega dela, ureditev osrednje površine – sončna ploščad, ureditev poti in tlakovanja, ureditev otroškega igrišča z novimi povezavami ter umestitvijo novih igral, ureditev obstoječih opornih zidov, ureditev obstoječih stopnišč, ureditev brežine.

Leto: 2016
Država: Slovenija
Naročnik: Javni zdravstveni zavod, Mladinsko klimatsko zdravilišče, Rakitna
Status: Zaključeno

Izdelan je bil projekt PZI Ureditev kolesarske povezave ob državni cesti R3-711/9013 Rače – Kungota, od naselij Brunšvik do Kungota pri Ptuju. Cilj investicije je vzpostavitev kolesarskega omrežja v obeh občinah, ter vzpostavitev kolesarske povezave med naseljema Brunšvik in Kungota pri Ptuju z novim športno rekreacijskim centrom v gramoznici Pleterje.

Leto: 2019
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Kidričevo, Občina Starše
Status: V izdelavi

Izdelane so bile spremembe podrobnejšega prostorskega načrta, s katerimi je bilo opredeljeno, kako povečati kapaciteto nakupovalnega centra in priprava prostorskega načrta gasilskega izobraževalnega poligona in stanovanjskega območja.

Leto: 2018
Država: Slovenija
Naročnik: Občina Domžale
Status: Zaključeno

 

STRATEŠKI PROJEKTI

 • SPRS – Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 – sklop Nizkoogljična družba
 • Operativni program oskrbe s pitno vodo RS 2020
 • Načrt razvoja namakanja in rabe vode v kmetijstvu do leta 2020 – OP poročilo in dopolnitev načrta, 2016
 • Program varstva okolja MO Koper, MO Novo mesto
 • Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016 – sodelovanje pri pripravi prijave na natečaj 2015
 • Celostna prometna strategija MO Velenje, 2017
 • Načrt trajnostne mobilnosti v občine Brezovica, 2016


GRADBENO PROJEKTIRANJE

 • IZP, DGD, PZI, gospodarska cona Cikava (v izvajanju)
 • IZP Krožišče Marjeta, Občina Starše, 2019
 • IDP Barjansko kolesarsko omrežje v Občini Vrhnika, 2019
 • IDZ in PZI – ureditev pločnika med Kraigherjevo in Prešernovo cest, MO Velenje, 2018
 • PGD Mačkova cesta, Občina Lukovica, 2017
 • PGD vodovod Mačkova cesta, 2017
 • IDZ, PZI, rekonstrukcija ceste v Rafolčah, 2017
 • IDP, PZI, kolesarsko omrežje v Celju, 2018
 • PZI kolesarsko omrežje Ravne na Koroškem, 2017
 • PZI vodovod in kanalizacija Pleterje – Kungota, 2018
 • IDZ, PGD, PZI, Športni park – Kidričevo, Pleterje (kamp, prometna in komunalna infrastruktura), 2017
 • IDP kolesarskega omrežja v MO Velenje, 2017
 • PZI kolesarska steza Brunšvik – Kungota (v izvajanju)
 • PN prehod za pešce Škocjan, 2018
 • IZP Barjansko kolesarsko omrežje v Občini Dobrova – Polhov Gradec, 2019
 • IZP kolesarsko omrežje v Občini Starše, 2018
 • IDZ priključek na državno cesto R2 Zlatoličje – OPPN Poslovna cona Zlatoličje in prometni elaborat, 2018


URBANIZEM IN PROSTORSKO NAČRTOVANJE

 • Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Kidričevo (SD OPN), sprejeto 2016
 • Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za gospodarsko cono Zlatoličje, Občina Starše, 2018
 • Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za deponijo Kovor, Občina Tržič, sprejeto 2016
 • Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za EUP PL57 Gramoznica Pleterje, sprejeto 2015
 • Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za enote urejanja prostora ST20, CI11 IN CI10,
 • Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Gramoznica Prepolje, Občina Starše,
 • Urbanistična preveritev umestitve objekta PGD Študa v prostor, Občina Domžale, 2015
 • Študija izvedljivosti za ureditev pešpoti ob Soči, MO Nova Gorica, 2016
 • Strokovna podlaga za OPN MO Nova Gorica za območje OPPN Parkovšče, Nova Gorica 2017
 • Strokovna podlaga za umestitev gostinskega objekta ob Kamniško Bistrico, Občina Domžale, 2017


PROGRAMI OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v Občini Tržič
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v Občini Kidričevo
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v Občini Vuzenica
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju OPPN Drenov grič, Občina Vrhnika
 • Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo v Občini Sodražica


ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJA

 • IDZ garažna hiša ob ZD Sevnica
 • PZI za energetsko sanacijo POŠ Rakitna, Občina Brezovica, 2017
 • IDZ Osnova šola Kurešček, 2017
 • IDP, PGD, PZI, Zeliščarski center, Občina Škocjan, 2017
 • PZI za energetsko sanacijo POŠ Notranje Gorice in MKZ Rakitna, Občna Brezovica, 2017
 • PGD, PZI rušitev objekta Krmelj
 • IZP, DGD Center nordijske hoje in kolesarstva Šmarješke Toplice, 2019
 • PGD, PZI Aqua Ceter – Vodarna Jezero, 2019
 • PGD, PZI – dozidava OŠ Brezovica, 2018
 • PZI – ureditev turističnih točk v sklopu tematskih poti, Občina Šmarješke Toplice, 2017


KRAJINSKO PROJEKTIRANJE

 • PZI za info. table, kolesarski števci, drevored za kolesarsko omrežje v Celju, 2018
 • IDZ krožna pešpot Solkan, Mestna občina Nova Gorica, 2017
 • Programska zasnova za ureditev javnih športnih površin naselja (Zgornja Krtina), Občina Domžale, 2016
 • Idejna zasnova (IDZ) za krajinsko ureditev Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, 2016
 • Idejna rešitev ureditve parka ob Cesti maršala Tita na Jesenicah in prostora ob Savi na Jesenicah, itd.


OKOLJSKI PROJEKTI

 • Okoljsko poročilo za Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvo do leta 2020 RS
 • Okoljsko poročilo za OPN občine Kidričevo, Križevci, itd.
 • Okoljsko poročilo za OPPN Gramoznica Pleterje,  AC priključek Študa, itd.
 • Poročilo o vplivih na okolje za HE Mokrice, Gramoznico Pleterje, itd.
 • Strokovna ocena o verjetnosti pomembnih vplivov na okolje za projekte sofinancirane s sredstvi EU, SVRK 2015
 • Analiza tveganja za onesnaženje zaradi gradnje avto salona v Ljubljani, MČN na vodovarstvenem območju, itd.
 • Študija osončenosti za Tržnico v Novem mestu, Garažno hišo v NM, itd.


TRAJNOSTNI PROMET

 • Celostna prometna strategija MO Velenje
 • Načrt trajnostne mobilnosti občine Brezovica
 • Prometna študija za območje OPPN Gramoznica Pleterje – turistično območje


MODELIRANJE OKOLJSKIH PARAMETROV

 • Študija hrupa na prireditvenih prostorih Glavni trg in Mestni trg v Novem mestu, Mestna občina Novo mesto, 2015
 • Študija hrupa za rekonstrukcijo in razširitev obstoječega parkirišča na Trdinovi ulici v Novem mestu, 2015
 • Ocena hrupa (karta hrupa) za hitro cesto Ptuj – Ormož, odsek v občini Gorišnica
 • Karta hrupa v mestni občini Koper
 • Disperzijski model emisij delcev PM10 za območje gradbišča HE Mokrice (karta koncentracij onesnaževal)


OSTALE STROKOVNE ŠTUDIJE

 • Demografska študija mestne občine Koper s projekcijami rasti prebivalstva do leta 2030
 • Demografska študija s projekcijami rasti prebivalstva, Občina Krško, Občina Brezovica
 • Hidrološka – hidravlična študija prepusta Bormes – Medvode
 • Študija osončenja/osenčenja za objekte ob Eko tržnici v Novem mestu
 

PODJETJA

 • LIDL D.O.O.
 • SAVA TURIZEM D.D.
 • CGP D.D.
 • AUTOCOMMERCE D.O.O.
 • VGP D.D.
 • HSE INVEST D.O.O.
 • ŽELVA D.O.O.
 • VINA KRAS Z.O.O.
 • TELEMACH D.O.O.
 • TRGOGRAD D.O.O.
 • HESS D.O.O.


JAVNE USTANOVE

 • SLUŽBA VLADE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
 • MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
 • MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
 • MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
 • MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
 • MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
 • MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 • MESTNA OBČINA KOPER
 • MESTNA OBČINA NOVO MESTO
 • MESTNA OBČINA NOVA GORICA
 • MESTNA OBČINA CELJE
 • MESTNA OBČINA PTUJ
 • MESTNA OBČINA KRANJ
 • MESTNA OBČINA VELENJE
 • OBČINA DOMŽALE